Cách ep Wing 4
Giao dịch tại NPC Bottrade Lorencia Sever 1
Công thức : 1 Wing 3 bất ký + 9 + 30b+30s+30c+30cre+30life + 1 Lông Vũ Pha Lê
Tỉ lệ thành công hiện tại là : 30% (alphatest 100%)
Có tăng tỉ lệ theo time ingame

Cách ep Wing 8
Ép tại NPC Gobin Noria Sever 1
Công thức : 1 chaos + 1 sáng tạo + 1 cụm tâm linh 10v + 1 cụm ước nguyện 10v + 1 món đồ exl + 9 4 op + Lông vũ Pha Lê + 1 mãnh cánh chinh phục hoặc 1 mãnh cánh Angel
Tỉ lệ thành công hiện tại là : 30%
(alphatest 100%)
Có tăng tỉ lệ theo time ingame
Cách ep Wing Siêu Wing
Giao dịch tại NPC Bottrade Lorencia Sever 1
Công thức : 1 Wing 8 bất kỳ + 9 + 1 mãnh cánh chinh phục + 1 mãnh cánh Angel
Tỉ lệ thành công hiện tại là : 30%
(alphatest 100%)
Có tăng tỉ lệ theo time ingame
Click vào đây để xem hình ảnh Siêu Wing Ingame